Popírání otcovství

Otcovství lze před soudem popřít. Stejně jako jsou stanovena pravidla pro určení otcovství, existují pravidla pro vyvrácení domněnky a tím i možnost popření otcovství. Popřít otcovství lze jen u první a druhé domněnky, protože popřít třetí domněnku může pouze soud. Jakmile soud prohlásí muže za otce dítěte, otcovství už popřít nelze. Ve výjimečných případech může nejvyšší státní zástupce navrhnout popření otcovství muže, jehož otcovství sice vzniklo na základě souhlasného prohlášení rodičů, ale dané otcovství by nebylo v souladu se zájmy dítěte.

Popření první domněnky otcovství

Výsledek testu a paragrafyPůvodní právní úprava dle zákona o rodině umožňovala, aby manžel mohl u soudu popřít otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě. Po uplynutí této lhůty už své otcovství popřít nemohl. Nález Ústavního soudu ale dané ustanovení zrušil ke dni dnem 31. prosince 2011 a zákonodárce tak musel lhůtu pro popření otcovství vymezit nově. Stalo se tak nicméně až k 20. březnu 2012 a manželovi matky sice zůstala subjektivní lhůta šesti měsíců, která se ale nově počítá až ode dne, kdy mu vznikly důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Objektivně je ovšem k popření svého otcovství omezen lhůtou tří let právě od narození dítěte. Pokud se dítě narodí v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem od jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, může manžel matky dítětě popřít své otcovství jen tehdy, pokud je vyloučeno, aby skutečně byl otcem dítěte. Takový důkaz se provádí znaleckým posudkem. K popření otcovství dítěte narozeného před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství postačí pouhé prohlášení manžela, musí se však jednat o případ, kdy s matkou dítěte nesouložil v době od stoosmdesátého do třístého dne před narozením dítěte nebo o případ, kdy manžel o těhotenství matky dítěte při uzavírání manželství nevěděl. Kromě toho lze ale první domněnku vyloučit také na základě souhlasného prohlášení matky dítěte, jejího manžela a dalšího muže, který prohlásí, že je otcem. Je-li rozhodnuto, že pozdější manžel není otcem dítěte znovu provdané matky, může u soudu popřít otcovství dřívější manžel, a to do šesti měsíců od okamžiku, kdy se o rozhodnutí dozvěděl. Otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým a třístým dnem od umělého oplodnění, vykonaného se souhlasem manžela matky, nelze u soudu popřít, ledaže by se prokázalo, že matka otěhotněla jinak. Důkaz se provádí opět znaleckým posudkem. Uplynula-li lhůta k popření otcovství jedním z rodičů a vyžaduje-li to zájem dítěte, může podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti pouze nejvyšší státní zástupce. Na zásah nejvyššího státního zástupce ale není právní nárok, svého práva využívá výjimečně, a pouze je-li to v zájmu dítěte (který se nemusí vždy shodovat se zájmem otce).

Popření druhé domněnky otcovství

Matka dítěte i muž, ačkoli určili otcovství svým souhlasným prohlášením, mohou později otcovství soudně popírat. Pro podání žaloby nicméně běží jen šestiměsíční lhůta od souhlasného prohlášení, u prohlášení učiněnému vůči nenarozenému dítěti však skončí až dovršením jeho šesti měsíců života. A také v tomto případě, pokud uplyne lhůta k popření otcovství a vyžaduje-li to zájem dítěte, může návrh podat nejvyšší státní zástupce. Navíc tak může učinit i před uplynutím šestiměsíční lhůty, jestliže takto určený otec dítěte jím být nemůže, je-li to ve zřejmém zájmu dítěte a nebudou-li tím porušena základní lidská práva.

Popření třetí domněnky otcovství

V případě třetí domněnky žalovaný muž popírá své otcovství v tomtéž řízení, ve kterém se uplatňuje třetí domněnka. Důkaz se také provádí znaleckým posudkem. Není-li již domnělý otec naživu, určí mu soud tzv. opatrovníka, který pak jedná za zemřelého. Zemře-li navrhovatel během řízení, může v něm pokračovat druhý k návrhu oprávněný (avšak zemře-li muž tvrdící, že je otcem, soud řízení zastaví, pokud v něm nepokračují dítě nebo matka). Do šesti měsíců od smrti dítěte mohou podat návrh na určení otcovství i potomci navrhovatele, prokáží-li právní zájem na určení otcovství.