Historie určování otcovství

Před DNA testy bylo k dispozici několik metod určení otcovství. Tyto starší typy testů bylo obtížné provádět a často vedly k nejednoznačným výsledkům. V současnosti většina soudů přijímá pouze výsledky DNA testů jako důkaz pro určení otcovství.


1920  1930  1970  1980  1990

1920 - Typizace podle krevních skupin

Vylučovací schopnost: 30%

Krevní testy založené na krevních typech systému AB0, nejsou přesnou metodou stanovení otcovství. Umožňují vyloučit pouze 30% mužské populace jako možného otce.

Proteiny na povrchu červených krvinek určují zda máte krevní skupinu A, B, AB nebo 0. Tyto proteiny se nazývají AB0 antigeny. AB0 antigeny dítě dědí od svého otce a matky. Je proto možné předvídat jaké krevní skupiny může dítě může mít, pokud znáte krevní skupiny obou rodičů. To lze využít k testování otcovství. Například, pokud má dítě krevní skupinu B a matka s krevní skupinu 0, můžeme vyloučit otcovství muže s krevní skupinou A. Nicméně, pokud má matka skupinu AB, dítě může mít krevní skupiny A, AB, B bez ohledu na otcovu krevní skupinu. V takovém případě nemá krevní test žádnou vypovídající hodnotu.

Dědičnost krevních skupin
Otec 0 Otec A Otec B Otec AB
Matka 0 Dítě 0 0, A 0, B A, B
Matka A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB
Matka B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB
Matka AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB

Zpět na začátek

1930 Sérologické testování

Vylučovací schopnost: 40%

Sérologické testování je založeno na krevních faktorech Rh, Kell a Duffy. Metoda může vyločit pouze 40% mužské populace jako možného otce.

Způsob, jakým dítě dědí Rh, Kell a Duffy proteiny je poněkud složitější než u systému AB0. To umožnilo sice vyšší přenost krevních testů, ale stále ne dostatečnou. Ani sérologické testování nemůže sloužit k spolehlivému prokázání otcovství.
Zpět na začátek

1970 HLA typizace

Vylučovací schopnost: 80%

Teprve až v roce 1970 bylo dosaženo podstatně vyšší přesnosti testování otcovství. HLA testování vylučuje 80% mužské populace jako možného otce a v některých případech je možno dosáhnout pravděpodobnosti otcovství až 90%. Nicméně, HLA vyšetření nemusí rozlišovat mezi příbuznými domnělými otci.

Na rozdíl od dříve probíraných metod testování krve, je HLA typizace využívá proteiny označované jako lidské leukocytární antigeny, které se nacházejí ve většině buněk těla. Nejvíce těchto proteinů obsahují bílé krvinky. Imunitní systém využívá HLA antigeny k detekci cizích buněk, což je důležité vzít v úvahu při transplantací orgánů. Existuje mnoho druhů proteinů HLA a každý člověk má malý, poměrně unikátní soubor antigenů HLA zděděný od biologických rodičů. Účinnost HLA typizace při určování otcovství závisí na tom, jak je vzácný HLA typ domnělého otce v populaci. Někteří jedinci mají vzácnější druhy a test otcovství může být přesvědčivý. Na druhé straně, v případě HLA typů více rozšířených v populaci nebo blízkých příbuzných není možné zaručit dostatečně přesné výsledky. Další nevýhodou HLA typizace je množství krve potřebné k testu. Proto nemohou být testováni kojenci mladší než 6 měsíců.
Zpět na začátek

1980 DNA testování pomocí RFLP

Vylučovací schopnost: 99,99%

Po roce 1980 se stalo možné testování DNA. DNA je genetický materiál, který se nachází ve všech buňkách těla. Zdědíte jedinečnou kombinaci DNA od své matky a otce, přitom žádné dvě osoby nemají stejnou DNA, s výjimkou jednovaječných dvojčat. DNA může být použita k přesvědčivému stanovení otcovství.

RFLP metoda (polymorfismus délky restrikčních fragmentů) začíná odebráním vzorků krve od dítěte, matky a domnělého otce. Ze vzorků je poté získána DNA. Vyčištěné vzorky DNA jsou umístěny do "trávicí směsi" s restrikční enzymy. Tyto enzymy rozsříhají DNA na různě velké kusy, tzv. fragmenty. Velikost každého fragmentu závisí na typu DNA, která je zděděná od matky i od otce. Polovina fragmentů DNA dítěte by měla odpovídat fragmentům matky a zbytek by měl odpovídat fragmentům DNA od otce. Případné vyjímky z tohoto pravidla mohou způsobit mutace, nahodné a zřídka se vyskytující změny DNA. Následná statistická analýza dokáže vliv mutací eliminovat. Je-li zjištěna neshoda u příliš mnoha fragmentů, je biologické otcovství vyloučeno. DNA testování pomocí RFLP je velmi přesné, ale je to stará technika, která vyžaduje větší množství vzorků a zpracování trvá déle. Nový vývoj v DNA technologiích, zejména vynález PCR, umožnil DNA testování zjednodušit.
Zpět na začátek

1990 DNA testování pomocí PCR

Vylučovací schopnost: 99,99%

Polymerázová řetězová reakce (PCR) se stala v devadesátých letech standardní metodou pro testování otcovství. Stejně jako RFLP, tato metoda používá DNA, která se nachází ve všech buňkách těla. Dědíte jedinečnou kombinaci DNA  vašich rodičů.

K provedení PCR stačí velmi malý biologický vzorek, téměř z jakékoliv částí těla. Všechny buňky v těle mají stejnou DNA, takže výsledky jsou stejné, bez ohledu na typ odebraného vzorku. Běžně se používá stěr sliznice z ústní dutiny. Vatovým tampónem se setřou buňky z vnitřní strany tváře a z tampónu se extrahuje DNA. PCR umožňuje vytvářet miliardy kopií malých, pečlivě vybraných úseků DNA. Takto namnožené úseky DNA lze snadno analyzovat. V testech otcovství se k analýze používá nejčastějí 16 různých úseků DNA. Tyto fragmenty jsou často označovány jako loci, umístění na DNA, o kterých bylo zjištěno, že jsou vhodné pro identifikaci osob. Soubor všech těchto fragmentů tvoří DNA profil. DNA profil je vykládán podobným způsobem jako RFLP. Polovina DNA profilu dítěte odpovídá DNA profilu matky, druhá polovina se shoduje s DNA profilem otce. Statistická analýza využívá databázi četností jednotlivých alel (forem fragmentů) v populaci k určení pravděpodobnosti biologického otcovství, nebo pokud je neshoda mezi DNA profily dítěte a domnělého otce velká, biologické otcovství vyloučí. DNA testování pomocí PCR je nejrychlejší, nejpřesnější metoda pro stanovení otcovství.
Zpět na začátek